Prezydent Miasta Starachowice ogłasza nabór na członka komisji konkursowej oceniającej oferty w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Konkurs został ogłoszony w dniu 28 grudnia 2018 roku. Kandydatów należy zgłaszać do 17 stycznia 2019 roku na jednym z dwóch załączonych formularzy.

Prezydent Miasta Starachowice - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Starachowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia projektów w zakresie:

- kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 herb miasta

Kandydaci do pracy w komisji

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydat na członka komisji konkursowej powinien posiadać wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych wskazanych w ogłoszeniu, oraz nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczących w konkursie ogłoszonym w dniu 28 grudnia 2018 r., którego oferty podlegać będą ocenie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pózn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia na formularzach

Wypełnione formularze z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (zał. nr 1) lub z zakresu: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki (zał. nr 2) należy kierować do Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta składając je

w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

z dopiskiem „Kandydat do Komisji konkursowej”.

Kandydatów na członków Komisji konkursowych Prezydent Miasta Starachowice powoła odrębnym Zarządzeniem. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pod nr tel. (041) 273-83-62 lub pod nr tel. (041) 273-83-18.

 

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.