Prezydent Miasta Starachowice ogłosił drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 0,1684 ha, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Górnej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka numer 693/7 o pow. 0,0578 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00030483/1 oraz jako działka nr 693/40 o pow. 0,1106 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001361/8.

Dla obszaru, na którym położone są nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 23.04.2018 r. została wydana decyzja Nr 2/2018 o warunkach zabudowy znak:AP.6730.2.2018.NR, gdzie ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 693/7 i 693/40 przy ul. Górnej w Starachowicach”.

W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szkoła podstawowa i kościół. Nieruchomości mają kształt zbliżony do trapezu, teren nierówny, niezagospodarowany, porośnięty trawą i samosiejkami drzew oraz krzewów. W części południowo-wschodniej działki nr 693/7 oraz w części środkowej działki nr 693/40 nieumocniona skarpa. Ponadto na działce nr 693/7 znajdują się dwie budowle podziemne (komory c.o.) i nieczynny osadnik ścieków.

Na działkach znajduje się również uzbrojenie podziemne (sieć ciepłownicza, wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej).

Nieruchomości położone przy zbiegu ulic: Nad Młynówką i Górnej. Dojazd od ulicy Górnej.

Działki posiadają dostęp do następujących sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Drugi przetarg (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 03.04.2019 r. o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 zł, tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Górnej w terminie do dnia 28.03.2019 r. oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 28.03.2019 r., wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń w rozwinięciu Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych i kolejne rozwinięcie Przetargi i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu oraz klikając tutaj.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104,
tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Autor: Anna Sałata


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.