Starachowice, dnia 10.05.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490), informuje się, ze w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się

p i ą t y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej przy ul. Bursztynowej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działki ewidencyjne:

Położenie nieruchomości

1

Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej

2

Cena wywoławcza netto do V przetargu

3

Wysokość wadium

4

miasto Starachowice

ul. Bursztynowa

Działka nr 758/4 – o pow. 0,0536 ha

i 740/2 – o pow. 0,0066 ha

obręb 0006

o łącznej powierzchni 0,0602 ha

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy

księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Starachowicach
nr KI1H/00037381/5 i nr KI1H/00037380/8

40 000,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

do ceny doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży

4 000,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych)

Komisja Przetargowa ustaliła, że:

Do wyznaczonego terminu na dzień 06.05.2019 r. wpłynęło jedno wadium przetargowe.

W dniu 10.05.2019 r. po otwarciu przetargu stający do przetargu nie zgłosili postąpienia, w związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej w dniach od 10.05.2019 r. do dnia 17.05.2019 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Marek Uliński

Autor: Anna Sałata