Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2018 r. a także informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego to tematy wiodące majowych obrad Rady Miejskiej.

Podczas sesji Prezydent Miasta Marek Materek przedstawił Raport o stanie gminy.

 

 

 

Podczas sesji radni przyjęli uchwały dotyczące m.in.;
- zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok,
- wydzierżawienia na okres 30 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych kortami tenisowymi, położonych w Starachowicach przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej,
- wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
- w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice,
- w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzanie,
- wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Mirzec projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – typ projektu: Projekt parasolowy,
- przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Starachowicach na lata 2019 - 2023,
- określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Starachowice,
- w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uwzględnienia w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ inwestycji drogowych, niezbędnych dla funkcjonowania miasta Starachowice.

Na zakończenie obrad radni zgłosili interpelacje, zapytania i wolne wnioski, które wraz z odpowiedziami są dostępne na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.