W najbliższy poniedziałek tj. 24 czerwca w sali konferencyjnej Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. Początek godz. 9.00 sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

Program sesji;

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:
1) wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - zapytania do wystąpienia
2) wystąpienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania do wystąpienia.
5. Raport o stanie gminy:
1) debata nad raportem,
2) głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Starachowice wotum zaufania.
6. Procedura absolutoryjna:
1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2018 rok,
2) informacja na temat sprawozdania finansowego miasta Starachowice za 2018 rok,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2018 rok,
4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
7) dyskusja,
8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok,
9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2019 roku.
8. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2019 r.:
1) Komisja Finansów i Budżetu,
2) Komisja Gospodarcza,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.
9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.
10. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,
6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku Nr III/1/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów,
8) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice,
9) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał Walendzik

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.