W najbliższy piątek tj. 29 listopada w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 października 2019 roku.
5. Ocena funkcjonowania oświaty:
1) zapytania do wystąpienia.
6. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:
1) zapytania do wystąpienia.
7. Informacja o zaawansowaniu inwestycji:
1) zapytania do wystąpienia.
8. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.
9. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,
5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
6) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
7) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
8) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2020 rok,
9) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020-2023,
10) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach,
11) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach,
12) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach,
13) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach,
14) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Starachowicach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
15) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
16) w sprawie nadania nazwy pasażowi łączącemu ulicę Kopalnianą z ulicą Kościelną w Starachowicach,
17) w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Starachowicach u zbiegu ulic Radomskiej i 1 Maja,
18) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Starachowice w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach stanowiącej drogę gminną – ul. Konstytucji 3 Maja,
19) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Starachowice: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+”,
20) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Komunikaty.
13. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Walendzik

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.