Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż przysługującego Gminie Starachowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 5 wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przysługującego Gminie Starachowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy inż. Władysława Rogowskiego 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działki nr 1169/5 o powierzchni 0,2815 ha (obręb 0002) oraz nr 1087/34 o powierzchni 0,0022 ha (obręb 0005), dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00028627/6, oraz prawo własności usytuowanego na niej parterowego budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni użytkowej 801,63 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość (własność Gminy Starachowice).

Nieruchomość jest położona na terenie miasta Starachowice przy ul. inż. Władysława Rogowskiego, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” (Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku ze zmianami), przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie jednostki B-11 Odlewnia – tereny o przewadze funkcji produkcyjno-magazynowych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa – istniejące/rozwojowe.

W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki produkcyjno-magazynowe, biurowe oraz rzeka Kamienna (południowa granica). Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu, zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem biurowo-produkcyjnym o pow. użytkowej 801,63 m2.

Przez nieruchomość przebiegają odcinki sieci: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej oraz telekomunikacyjnej. Wobec powyższego nabywca nieruchomości może być zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci, zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).

W księdze wieczystej Nr KI1H/00028627/6 widnieją jeszcze zadłużenia oraz nieaktualne wpisy, które Urząd Miejski w Starachowicach zobowiązuje się uregulować przed dokonaniem sprzedaży.

Drugi przetarg (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 04.02.2020 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 42 500,00 zł, tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. inż. Władysława Rogowskiego w terminie do dnia 29.01.2020 r. oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 15.11.2019 r. wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl, w zakładce "Tablica ogłoszeń " w rozwinięciu "Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych" i kolejne rozwinięcie "Przetargi" i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu oraz klikając tutaj.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Autor: Agnieszka Mergalska