Prezydent Miasta Starachowice ogłosił szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka numer 10 o powierzchni 1,7299 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00022264/1.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostek A1, A3, B1, B2, STREFA na obszarze miasta Starachowice uchwalonym Uchwałą Nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011 r. wraz ze zmianą nr 1 planu przyjętą uchwałą Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr IX/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz ze zmianą nr 2 planu przyjętą uchwałą Nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016 r. Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 9Pm – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynów z istniejącą zabudową mieszkaniową (działka mieści się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A.).

W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowymi, biurowymi oraz nieruchomości niezabudowane. Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o średnim natężeniu ruchu – ul. Bugaj.

Przez działkę, w jej zachodniej części tuż przy granicy z działką nr 3/19, pasem o szerokości 6 m, ustanowiono służebność drogi koniecznej dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3/20.

Działka posiada dostęp do następujących sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), telekomunikacyjnej oraz gazowej. W części wschodniej działki przebiega przyłącze wodociągowe do nieruchomości sąsiedniej. Wobec powyższego nabywca nieruchomości może być zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci, zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Szósty przetarg (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 21.04.2020 r., o godz. 11.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 73 800,00 zł, tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Bugaj w terminie do dnia 16.04.2020 r. oraz złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 16.04.2020 r. wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) bądź pocztą na ww. adres.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń w rozwinięciu Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych i kolejne rozwinięcie Przetargi i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu oraz klikając tutaj.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Autor: Agnieszka Mergalska