Prezydent Miasta Starachowice ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka numer 1244/1 o powierzchni 0,0187 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025725/2.

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 19.06.2018 r. została wydana decyzja Nr 33/2018 o warunkach zabudowy znak:AP.6730.33.2018.TMa, gdzie ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego na działce nr 1244/1 przy ul. Żytniej w Starachowicach.

Działka nr 1244/1 ma kształt regularny, zbliżony do trójkąta, przylega bezpośrednio do drogi publicznej – ul. Żytniej. Teren płaski, nieogrodzony. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Przez nieruchomość przebiegają odcinki sieci wodociągowej w50 i gazowej g40 oraz odcinek sieci telekomunikacyjnej. Wobec powyższego nabywca nieruchomości może zostać zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci, zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)

Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 19.03.2020 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 690,00 zł, tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Żytniej w terminie do dnia 13.03.2020 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.01.2020 r. w sprawie: ogłoszeniapierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Autor: Agnieszka Mergalska