Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie? Usługi będą świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Umożliwia się również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:


PUNKT NR 1 od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 11.30
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - świadczona jest osobiście przez radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2 (mieszczący się w trzech lokalizacjach):
PONIEDZIAŁEK w godz. 1400 – 1800 W URZĘDZIE GMINY W MIRCU, MIRZEC STARY 9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),
WTOREK od godz. 11.00 do godz. 15.00 W URZĘDZIE GMINY W BRODACH,
UL. STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 201 (II PIĘTRO).
ŚRODA-PIĄTEK od godz. 11.30 do godz. 15.30 W STAROSTWIE POWIATOWYM
W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4,
27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO)
– NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - świadczona jest osobiście przez adwokatów,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.


PUNKT NR 3 od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 15.00
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.


PUNKT NR 4 od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do godz. 19.30
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 45,
27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA - porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

OCEŃ PORADĘ
Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, poprzez:
1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,
2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
i mediacji pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118
(I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.