Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), Prezydent Miasta Starachowice ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Starachowice, ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.03.2021 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien posiadać wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, oraz nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uczestniczących w konkursie ogłoszonym w dniu 19 marca 2021 r., którego oferty podlegać będą ocenie.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym:

-zgodę kandydata na udział w pracach Komisji Konkursowej;

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

-klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

>>> OGŁOSZENIE O NABORZE <<<

 

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 8 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wypełniony formularz (zał. nr 1) należy kierować do Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta składając go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice z dopiskiem „Kandydat do Komisji Konkursowej”.

 

>>> ZAŁĄCZNIK <<<

 

Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych na członków Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Starachowice powoła nie więcej niż dwie osoby odrębnym Zarządzeniem.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pod nr tel. (041) 273-83-18.

 

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.