Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W najbliższy piątek tj. 26 listopada w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:

1) zapytania do wystąpienia.

5. Informacje o zaawansowaniu inwestycji:

1) Referat Realizacji Inwestycji – zapytania,

2) Referat Gospodarki Odpadami i Dróg – zapytania,

3) Referat Ochrony Środowiska – zapytania,

4) Biuro Architekta Miejskiego – zapytania.

6. Sytuacja organizacji pozarządowych:

1) wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych - zapytania do wystąpień.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja dotycząca realizacji §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r.

9. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,

2) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice,

5) w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Starachowice,

6) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,

7) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy materialnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Starachowice”,

8) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

9) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2022 rok,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020-2023,

11) w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice,

12) w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Starachowice,

13) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice,

14) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice,

15) w sprawie przekazania skargi dotyczącej postępowania pełniącej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach,

16) w sprawie przekazania skargi dotyczącej wykonywania zadań przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

17) w sprawie przekazania skargi na niezgodne z przepisami postępowanie pełniącej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach,

18) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Starachowicach

Włodzimierz Orkisz

Autor: Maciej Cieciora