W piątek, 28 stycznia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 

Program sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 26 listopada 2021 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 3 grudnia 2021 roku.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2021 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 17 grudnia 2021 roku.

7. Informacja z działalności Starachowickiej Rady Seniorów:

           1)zapytania do wystąpienia.

8. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta:

            1) zapytania do wystąpienia.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2021 roku:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

4) Komisja Rewizyjna.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2021 roku.

Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich w Starachowicach

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach,

7) w sprawie zmiany Uchwały I/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brody w 2021 roku                                          z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz  z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo – jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/3/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2021 roku pomocy rzeczowej dotyczącej wykonania rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej oraz pomocy rzeczowej w 2022 roku dotyczącej pielęgnacji rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej,

9) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w latach 2022 - 2024 pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617/T Starachowice – Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/8/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego,

11) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolnikówi ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Pastwiska”,

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Widok ”,

14) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Al. Niepodległości, 6-go Września i Miodowej na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - „Południe II”,

15) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Starachowice,

16) w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Władysława Wagnera”,

17) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

18) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiejw Starachowicach,

19) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący

                                                                                   Rady Miejskiej w Starachowicach

                                                                                              Mariusz Konarski

Autor: Maciej Cieciora