Kolejni pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach - Komunikacja Miejska, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Elżbiety Gralec, zdali państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny, który uprawnia ich do obsługi nowoczesnej stacji tankowania CNG.

Egzamin przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny jest elementem niezbędnym do uzyskania zezwolenia technicznego na tankowanie pojazdów za pomocą stacji. 

Warto podkreślić, że jest to już kolejna grupa pracowników spółki, która posiada uprawnienia do wykonywania tej czynności. 

IMG 9576

Przypomnijmy, że budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym była jednym z elementów projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Oś 3 „Efektywna i zielona energia”.

IMG 9589

W tym roku Gmina Starachowice pozyskała także 20 nowoczesnych, niskoemisyjnych i ekologicznych autobusów marki MAN zasilanych sprężonym gazem CNG, które już służą pasażerom komunikacji publicznej. Dzięki dofinansowaniu, możliwe było także m.in. rozpoczęcie prac nad stworzeniem centrów przesiadkowych - Starachowice Wschodnie i Dolne z kompleksową modernizacją placów dworcowych (z uporządkowaniem terenu, małą architekturą i oświetleniem), wdrożeniem systemu informacji pasażerskiej, modernizacją wiat przystankowych, przebudową trzech ulic w mieście: ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Parkowej i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Oświatowej, budową ok. 10 km ścieżek rowerowych, budową energooszczędnego oświetlenia przy ulicach Konstytucji 3 Maja i Parkowej czy modernizacją bazy komunikacji miejskiej (budową budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną, centrum dyspozytorskim i w pełni zautomatyzowaną myjnią).

 IMG 9592

Autor: Tomasz Porębski