Prezydent Miasta Marek Materek jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za rok 2021. Procedurę absolutoryjną poprzedziło udzielenie wotum zaufania, które prezydent otrzymał przy 17 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się.

Sesja wotum 2

W pierwszej części sesji o przygotowaniu do sezonu letniego obiektów sportowo-rekreacyjnych i zbiorników wodnych na terenie Starachowic mówili Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Dróżdż oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Szczygieł.

Podczas piątkowej sesji odbyła się także debata nad Raportem o stanie gminy Starachowice za 2021 rok i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta. Informację na temat raportu podczas majowej sesji przedstawił Prezydent Miasta, dokument był dostępny do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starachowice. W dyskusji głos zabrało czterech przedstawicieli mieszkańców oraz radni Rady Miejskiej. Po jej zakończeniu radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, - 17 radnych było za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Kolejnym punktem obrad była procedura absolutoryjna. W pierwszej kolejności radni wysłuchali informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok, informacji na temat sprawozdania finansowego Gminy Starachowice za 2021 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok, informacji o stanie mienia gminy Starachowice. Radni poznali także stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku.

Wszyscy radni obecni na sali obrad jednogłośnie zagłosowali w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok oraz w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok.

Po zakończonej procedurze absolutoryjnej radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2022 roku oraz zostali zapoznani z planami pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.

IMG 0311

Autor: Michał Urbański