Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Bieszczadzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1054/15 o powierzchni 0,0203 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00028494/4.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 44 280,00 zł.

Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 07.03.2023 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 4 500,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 01.03.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z 54/2023 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Bieszczadzkiej- kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska