I N F O R M A C J A

o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Radomskiej

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 07.02.2023 r. o godz. 11:00  w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się  t r z e c i  p r z e t a r g u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y  na wydzierżawienie na okres do dnia 31 marca 2024 roku części nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej.

Do wyznaczonego terminu na dzień 02.02.2023 r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe i zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Autor: Karolina Wasilewski