W dniu 12.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach, polegająca na budowie nowego przebiegu tej ulicy – po nowym śladzie, długości całkowitej ok. 707 m. Początek realizacji w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową ul. 6. Września), koniec w km 0+707,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 ul. Kielecką), przy czym zachowane zostaną dotychczasowe miejsca włączenia do ulicy 6 Września oraz Kieleckiej – charakter tzw. „by-pasa”. Z tego powodu, na krótkich odcinkach włączeniowych, przed skrzyżowaniami, mieć będzie miejsce przebudowa na starym śladzie.
Zasadnicze roboty budowlane będą miały charakter liniowy.
Elementy do wykonania:
- przebudowa ul. Moniuszki od ul. 6. Września do ul. Kieleckiej, długość jezdni ok. 707 m, szerokość jezdni od 6 do 14,80 m,
- budowa chodnika, szerokość 2 m,
- budowa ścieżki rowerowej, szerokość 2 m,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa sieci gazowej,
- budowa oświetlenia drogi,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- budowa konstrukcji wsporczych (żelbetowych murów oporowych i grodzic) utrzymujących skarpy,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.
Parametry techniczne drogi:
- kategoria ruchu: KR3,
- klasa drogi publicznej: droga gminna, kl. L – lokalna,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- obciążenie: 115 kN/oś,
- szerokość pasa ruchu: 3,0 – 4,0 m,
- przekrój drogi: 1x2,
- szerokość jezdni: 6,00 – 14,80 m,
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, na łukach jednostronny 2-3%.
Zestawienie powierzchni:
- łączna powierzchnia utwardzona (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe): 9 650 m2,
- tereny zielone (plantowanie i humusowanie): 2 830 m2.
Dane o terenie realizacji:
Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. Przedmiotem ochrony są zabytki archeologiczne: stanowisko Starachowice 5 AZP 82-67/2 (w kolizji z inwestycją) oraz stanowisko 4 AZP 82-67/1 (znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji) o niepotwierdzonych jak dotąd badaniami wykopaliskowymi granicach.
Prace winny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Nadzór będzie miał charakter prewencyjny, ukierunkowany na zewidencjonowanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie ewentualnych struktur archeologicznych i nawarstwień kulturowych, które mogą zostać ujawnione w wykopach tej inwestycji. Ustanowienie nadzoru archeologicznego będzie obowiązkiem Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.06.2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl

Autor: Dorota Skwarlińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1000 Znaków do wykorzystania