Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Maciej Myszka został wybrany nowym przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zastąpił on Piotra Babickiego pełniącego społecznie funkcję Przewodniczącego przez dwie kadencje. W składzie Rady znaleźli się nowi przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach.

Trwa kadencja powołanej w 2017 roku Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Zmiany podczas kadencji

Inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku. Dokonano wówczas wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z 10-osobowego składu.

Przewodniczącym został wybrany wówczas Piotr Babicki. Na funkcję Wiceprzewodniczącego wybrano Marka Wójcika, a na Sekretarza wybrany został Leszek Kowalski. 

W grudniu 2017 roku nastąpiło odwołanie jednego z członków Rady w osobie Adama Brzezińskiego - przedstawiciela organizacji pozarządowych. Odwołanie nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem nr 598/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 grudnia 2017 roku w przedmiotowej sprawie. W związku z jego odwołaniem Prezydent Miasta Starachowice ogłosił wówczas nabór na wolne miejsce w Radzie. W jego wyniku nowym członkiem Rady został Bartosz Stanecki.

Kolejne zmiany nastąpiły już w tym roku. Zgodnie z Uchwałą Nr I/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach powołano przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Rady. Zostali nimi radni Bronisław Paluch oraz Dariusz Lipiec. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2019 Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach z GRDPP i powołania ich następców z funkcji członków Rady odwołano przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach w osobach: Piotra Babickiego oraz Bronisława Palucha.

W ich miejsce powołani zostali: Bronisław Paluch oraz Dariusz Lipiec.herb miasta

Dziesięć osób w składzie

Po ostatnich zmianach 10-osobowy skład Rady prezentuje się obecnie następująco:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach:

- Dariusz Lipiec

- Bronisław Paluch

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice:

- Leszek Kowalski,

- Wojciech Jędrasik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Maciej Myszka – Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”,

- Alicja Czarnecka – Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”,

- Paweł Grudniewski – Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka,

- Lucyna Młynek – Starachowicki Klub Amazonek,

- Marek Wójcik – Stowarzyszenie Projekt Starachowice,

- Bartosz Stanecki – Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”.

Podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2019 roku nowym przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został wybrany Maciej Myszka.

Podziękowania i nominacje

Wybór nowego przewodniczącego nastąpił podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań dla Pana Piotra Babickiego za dotychczasową współpracę na rzecz wspólnego dobra starachowickich organizacji pozarządowych. Były przewodniczący GRDPP otrzymał list od Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka z wyrazami podziękowania za wkład pracy włożony w pracę Rady. Były przewodniczący Rady podziękował za dotychczasową pracę i wyraził nadzieję na możliwość dalszej współpracy na rzecz starachowickich NGO.

Listy gratulacyjne z okazji powołania do Rady przygotowane zostały również dla nowych członków Rady – Bronisława Palucha oraz Dariusza Lipca.

Kolejnym punktem poniedziałkowych obrad był wybór nowego przewodniczącego rady. Członek GRDPP na to stanowisko zgłosił kandydaturę Macieja Myszki. Po wyrażeniu zgody przez kandydata i stwierdzeniu, iż jest to jedyny kandydat na tę funkcję przystąpiono do głosowania. Przy jednym głosie wstrzymującym się oraz 7 głosach „za” Maciej Myszka został wybrany nowym przewodniczącym Rady.

Głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego była konsultacja projektu Zarządzenia w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2019 roku.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach na swoim posiedzeniu omówiła przedłożony projekt. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Zadania Rady

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Starachowice do realizacji zadań określonych w art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

-opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
-opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.