Przewodniczący Komisji Przetargowej uprzejmie informuje o sposobie rozstrzygnięcia V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 8,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka nr 2162/12 o powierzchni 0,2437 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001453/0 oraz działka nr 2163 o powierzchni 0,1419 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00015037/9 – pełna treść informacji.

Autor: Agnieszka Mergalska