Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki numer 2575/1 i 2575/3 o łącznej powierzchni 0,8166 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00032409/3.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 565 800,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 16.03.2021 r., o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 56 600,00 zł najpóźniej do dnia 11.03.2021 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 3/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 08.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej - kliknij treść zarządzenia

Autor: Agnieszka Mergalska