Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W piątek, 26 lutego br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice:www.youtube.com/user/umstarachowice.

W programie obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Informacja z działalności Starachowickiej Rady Seniorów:
1) zapytania do wystąpienia.
5. Polityka senioralna gminy Starachowice:
1) zapytania do wystąpienia.
6. Działania socjalne wspierające osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne i potrzebujące pomocy - informacja, perspektywy:
1) Centrum Usług Społecznych - zapytania do wystąpienia,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy - zapytania do wystąpienia,
3) Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice” - zapytania do wystąpienia,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zapytania do wystąpienia,
5) Polski Czerwony Krzyż - zapytania do wystąpienia,
6) Caritas - zapytania do wystąpienia,
7) Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” - zapytania do wystąpienia,
8) Starachowicki Klub „Amazonek” - zapytania do wystąpienia,
9) Polski Związek Niewidomych Koło w Starachowicach - zapytania do wystąpienia,
10) Fundacja „Nasze Zdrowie” - zapytania do wystąpienia.
7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.
8. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021 – 2035,
4) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. Nr XIII/11/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5) w sprawie wyposażenia w majątek samorządowej instytucji kultury „Park Kultury” w Starachowicach,
6) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Starachowice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania,
7) w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie na terenie Gminy Starachowice z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021,
8) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Starachowice na lata 2021-2025”,
9) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starachowice na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2029,
11) w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,
12) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,
13) w sprawie przekazania petycji wielokrotnej do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Komunikaty.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Starachowicach
Michał Walendzik

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.