Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

- Ostatnie tygodnie upłynęły między innymi na przygotowaniu projektu budżetu miasta na rok 2022. Budżet nie jest z gumy. Nigdy nie jest tak, że można zrealizować wszystkie plany i zamierzenia. Mimo to projekt budżetu na 2022 rok jest rekordowy ze względu na bardzo wysokie środki przeznaczone na inwestycje – informuje prezydent Marek Materek.

W roku 2021 dochody ogółem wynosiły 294.314.309,14 zł. Wydatki ogółem to: 318.671.583,69 zł.

W roku 2022 dochody ogółem to kwota 333.616.383,50 zł., a wydatki to 406.052.727,99 zł.

Wyższa niż ubiegłoroczna jest także pula środków przewidzianych na inwestycje, jest to przeszło 200 mln zł. Wydatki majątkowe wynoszą 202.862.332,97 zł. Jest to możliwe dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, dzięki którym projekt budżetu jest tak spory.

Wydatki majątkowe będą finansowane między innymi dzięki środkom z Unii Europejskiej 82 mln zł czy środkom z budżetu krajowego ponad 3 mln zł, dofinansowań z Programu Inwestycji Strategicznych ok 11 mln zł, dotacji z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2,1 mln zł, środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ok 2 mln zł, ze środków Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat BGK ok 27 mln zł, Funduszu Solidarnościowego ok 0,5 mln zł. Razem środki zewnętrzne to około 129 mln zł.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w 2022 roku to m.in.:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na budowę wiaduktu w Starachowicach Dolnych,

- Zakup 20 sztuk niskopodłogowych autobusów, które na początku 2022 roku zaczną wozić pasażerów komunikacji miejskiej,

- Budowa Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne,

- Remont ul. Słonecznej,

- Remont ul. Mickiewicza,

- Remont ul. Duboisa,

- Budowa ronda u zbiegu Moniuszki i Nowowiejskiej,

- Budowa ul. Słowackiego etap II,

- Budowa ul. Ustronie,

- Budowa ul. Spokojnej,

- Budowa ul. Jeżynowej,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego – etap II,

- Wykonanie ul. Nad Kamienną 5.

- Wykonanie ul. Strugowej,

- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice,

- Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach,

- Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14,

- Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21b,

- Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II,

- Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice,

- Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego (Centrum Kreatywności – Pałacyk),

- Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach,

- Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III,

- Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej,

- Eko Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami,

- Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach,

- Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach,

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42.

- Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Sienkiewicza 3,

- Wykonanie ul. Lachy,

- Wykonanie ul. Cichej,

- Wykonanie ul. Sąsiedzkiej,

- Przebudowa 21 przejść dla pieszych na drogach gminnych,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę 17 przejść dla pieszych na terenie miasta na drogach powiatowych,

- Pomoc finansowa dla Gminy Brody na dofinasowanie zadania: Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdnego na granicy sołectwa Kuczów od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach

W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- Poprawa komunikacji na osiedlu Żeromskiego (w 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej),

- Wykonanie zatoki parkingowej oraz modernizacja chodników przy ul. Sienkiewicza,

- Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Prusa,

- Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20,

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice,

- Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej,

- Komputeryzacja i doposażenie stanowisk,

- Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Leśnej i Kopalnianej w Starachowicach,

- Wykonanie odwodnienia przed budynkiem wielorodzinnym nr 5 Kraszewskiego do pasażu Staffa,

- Budowa wodnego placu zabaw (w 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara,

- Wykonanie skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej,

- Zagospodarowanie obszaru Szlakowiska (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Reja 6,

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego (W 2022 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- zagospodarowanie terenu Szlakowiska,

 

Wykonanie dokumentacji technicznej do zadań:

Remont dróg z terenu Miasta Starachowice opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej,

- ul. Wieniawskiego,

- ul. Podlesie,

- ul. Radoszewskiego,

- Łącznik miedzy Kościelna a Zaciszem,

- ul. Brązowa,

- ul. Myśliwska,

- ul. Składowa,

- ul. Polna,

- Ścieżka rowerowa przy ul. Żytniej,

- ul. Kornatka,

- ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

- ul. Partyzantów,

- ul. Iglasta,

- ul. Wojska Polskiego,

- ul. Bugaj,

- ul. Zachodnia,

- ul. Bohaterów Westerplatte,

- ul. św. Barbary,

- ul. Sadowa i Kanałowa,

- ul. Chopina,

- ul. Pileckiego,

- ul. Nad Kamienną

- ul. Strugowa

- ul. Czesława Klarnera,

- ul. Narzędziowa,

 

Opracowanie dokumentacji technicznej do zadań:

- Uzbrojenie osiedla Orłowo (od ul. Bema, Strzelniczej i Mieszały),

- Starachowicki Program Mieszkaniowy - koncepcja kompleksu mieszkaniowego na terenie dawnego szpitala.

 

 

Autor: Maciej Cieciora