Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci” stanowiącą wyraz szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczególnie dziś, gdy świat pełen zmian, zagrożeń, problemów i braku poczucia bezpieczeństwa pozostawia miliony ludzi na uboczu, każąc im zmagać się z przeciwnościami losu, określenie „niesienie pomocy bliźniemu” nabiera nowego znaczenia i wymiaru. Pomoc    i wsparcie często nieznanym powinna być nakazem moralnym, będącym wyznacznikiem człowieczeństwa, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.

Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

 

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy: przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres:

Al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 – 13 – 88.

Formularz zgłoszeniowy: //www.swietokrzyskie.pro/file/2019/07/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-%C5%9Awi%C4%99tokrzyski-Anio%C5%82-Dobroci-2019.doc

Regulamin: //www.swietokrzyskie.pro/file/2019/07/Regilamin.doc

 

Autor: Michał Urbański