Zrównoważony i rozwojowy – takimi słowami określił Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Kwestia uchwalenia budżetu Starachowic na 2024 rok będzie najważniejszym tematem grudniowej sesji Rady Miejskiej.

 

Projekt budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok został już skierowany do radnych Rady Miejskiej i instytucji kontrolującej, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace nad tym projektem podczas posiedzeń komisji stałych.

1

Projekt budżetu Gminy Starachowice zawiera dochody budżetu gminy w łącznej wysokości ponad 291 milionów złotych oraz wydatki na poziomie ponad 327 milionów złotych. Na te wartości składają się dochody bieżące w wysokości ponad 243 milionów, dochody majątkowe wynoszą 48 milionów, wydatki bieżące to około 243 miliony złotych i wreszcie wydatki majątkowe to kolejne 84 miliony złotych.

- Największe wydatki zaplanowane w przyszłorocznym budżecie to te związane z oświatą i wychowaniem (ponad 78 milionów złotych), pomoc społeczną i pomoc rodzinie (ponad 57 milionów złotych) oraz kulturę fizyczną (44 mln zł) – zwraca uwagę Prezydent Miasta Marek Materek.

7

Deficyt i rezerwa

W projekcie budżetu został ustalony deficyt budżetu gminu w wysokości ponad 35 milionów. Źródłem sfinansowania tego deficytu będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych (16,7 mln zł), kredytu długoterminowego (około 5,8 mln zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku oraz tzw. wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 milionów złotych.

Przychody budżetu wynoszą ponad 41 milionów złotych, a rozchody budżetu zamykają się w łącznej wysokości około 5,7 mln zł.

2

W budżecie zostały stworzone rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości prawie 1,9 mln złotych oraz celowe (1,3 mln). Rezerwy celowe zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (1,1 mln zł) oraz wydatki inwestycyjne na realizację „Programu Inicjatyw Lokalnych” oraz projektu „Starachowickie podwórka”.

 

Analiza danych

Projekt budżetu 2024 rok powstał w oparciu o analizy danych historycznych oraz w oparciu o założenia wynikające z określonych dokumentów, w tym takich jak:

- decyzja Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 informująca o przyznanych Miastu Starachowice kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,

- informacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2023 r. znak: FN.I.3110.32.2023 na temat przyznanych Gminie Starachowice kwotach dotacji z budżetu państwa,

- informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa.

 3

Budżet spełnia normy

- Miasto Starachowice nadal będzie aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach dostępnych programów, zarówno rządowych jak i unijnych. Źródła innych dochodów majątkowych w 2024 roku nie uległy zmianie, a ich poziom zależeć będzie od możliwości prawnych, popytu na zakupy nieruchomości oraz od poziomu cen nieruchomości kształtujących się na terenie Gminy. Zmiany legislacyjne w obrębie przepisów dotyczących zwiększenia najniższego wynagrodzenia w roku 2024, będą znacznie obciążać wydatki bieżące budżetu Gminy Starachowice – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowany stan długu Gminy Starachowice na koniec 2024 roku wynosi 89.528.927,65 zł, co stanowi 30,70 % planowanych dochodów. Zakłada się, że w 2023 roku nie będzie uruchomiona planowana pożyczka ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w pełnej wysokości.

4

Łącznie planowane na 2024 rok rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczki wynoszą 5.701.182,48 zł. Na obsługę długu zaplanowano na 2024 rok kwotę 3.750.000,00 zł.

- Miasto Starachowice spełnia normy ostrożnościowe wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane na 2024 rok wydatki inwestycyjne obejmują wszystkie dziedziny życia mieszkańców, takie jak wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne, inwestycje w placówki oświatowe i gospodarkę mieszkaniową – podkreśla Skarbnik Miasta Beata Pawłowska.

 5

Zadania roczne i wieloletnie

-Poprawa sieci dróg lokalnych jest od lat priorytetem w polityce miasta, z uwagi na jej wpływ na podniesienie jakości życia i atrakcyjność inwestycyjną obszarów objętych siecią infrastruktury drogowej. Planowane na 2024 rok wydatki majątkowe stanowią 26 % budżetu Gminy - wynoszą 84.058.143,80 zł – czytamy w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt budżetu przewiduje realizację w przyszłym roku 7 zadań rocznych oraz 47 zadań wieloletnich, które w chwili obecnej już są w trakcie realizacji lub ich rozpoczęcie zaplanowane jest na 2024 rok.

- W zakresie infrastruktury drogowej do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą przebudowa ulicy Chopina, budowę ulic Lachy, Cichej, Cmentarnej czy Sąsiedzkiej, przebudowę ulicy Zakładowej czy realizację zadania związanego z pierwszym etapem budowy ulicy Podlesia – wymienia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

- W 2024 roku oddamy do użytku nowy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Na mieszkańców czekać będą 103 mieszkania komunalne w bloku przy ulicy Kościelnej. W kolejnym roku zakończymy również realizację remontu budynku Parku Kultury. Powstanie również długo oczekiwana kładka na rzece Kamiennej, która połączy groblę z północną linią brzegową, której zagospodarowanie właśnie dobiega końca. Do użytku zostanie również oddana Eko-szkoła, a na osiedlu Żeromskiego rozpoczniemy prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wybudujemy i przebudujemy również budynki na kolonii Robotniczej przy ulicy Widok. Powstaną tam mieszkania komunalne, ale również takie przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie również nowych komórek lokatorskich – dodaje prezydent.

6

Obecnie dobiegają również prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6. W przyszłym roku społeczność szkolna będzie mogła już korzystać z nowoczesnego budynku. Na przyszły rok zaplanowano również realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim. Wybudowana zostania tężnia solankowa przez Parkiem Kultury, a przy Alei Armii Krajowej powstanie nowy skatepark.

Miasto planuje również w przyszłości kompleksowe prace remontowe związane z przebudową najważniejszych ulic wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto. Poprawie ulegnie stan ulicy Radomskiej, Armii Krajowej oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Praktycznie na większość zadań inwestycyjnych, a być może nawet na wszystkie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dotyczy to zarówno środków europejskich, jak i norweskich czy tych pochodzących z budżetu państwa. Dzięki tym działaniom udaje nam się realizować wszystkie zaplanowane przez nas zadania. W tym miejscu dziękuję bardzo wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy codziennie pracują w swoich referatach nad prawidłową realizacją zadań budżetowych. Efekty tych prac widać na ulicach naszego miasta. Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju i widać to na wszystkich osiedlach Starachowic – podkreśla Prezydent Miasta.

- Nasz przyszłoroczny budżet Gminy Starachowice jest z pewnością zrównoważony, a także rozwojowy. Zadania realizowane są w różnych obszarach życia mieszkańców, tak aby równoważyć rozwój Miasta, a tym samym tworzyć Starachowice Miastem atrakcyjnym dla przyszłych inwestorów oraz dobrym dla życia mieszkańców – podsumowała skarbnik miasta.

8

 

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.