Rusza nabór wniosków o 200 tys. zł premii dla młodych rolników
Młodzi rolnicy mają szansę na wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. zł na rozpoczęcie i rozwój swojej działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków, który rozpocznie się 19 czerwca 2024 roku. Zobacz, kto może ubiegać się o pomoc i jakie są warunki jej przyznania.

Warunki ubiegania się o premię dla młodych rolników

Od 19 czerwca 2024 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Aby móc ubiegać się o wsparcie, należy spełnić kilka kluczowych warunków.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat. Dodatkowo, kandydaci muszą rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub jeszcze jej nie rozpocząć.

Wnioskodawcy muszą również posiadać numer identyfikacyjny nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Ponadto, wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia w wysokości 200 tys. zł jest przeznaczona na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej. Środki te można wykorzystać na różne inwestycje, które mają na celu wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowanie ich do sprzedaży.

Inwestycje mogą obejmować budowę i modernizację budynków rolniczych, zakup nieruchomości rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, nasadzenia trwałe w sadach i plantacjach wieloletnich, a także zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, takich jak programy komputerowe.

Procedura składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 19 czerwca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, czyli 140 tys. zł, a druga rata to 30% kwoty pomocy, czyli 60 tys. zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają określone warunki, takie jak wiek między 18 a 40 lat, rozpoczęcie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadanie numeru identyfikacyjnego oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Wnioskodawcy muszą również złożyć biznesplan, który spełnia warunki określone w regulaminie naboru wniosków i zobowiązać się do jego realizacji w ciągu trzech pełnych lat kalendarzowych. Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Podsumowanie

Premie dla młodych rolników to doskonała okazja do uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej. Procedura jest jasno określona, a wymagania są sprecyzowane, co pozwala na skuteczne aplikowanie o środki. Warto skorzystać z tej możliwości, aby rozwijać swoje gospodarstwo rolne i przyczyniać się do rozwoju rolnictwa w regionie.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach