Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku. Termin składania ofert mija 9 maja 2019 roku o godzinie 15.30.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w ogłoszonym otwartym konkursie ofert. Prezydent Marek Materek zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty można składać na dwa zadania konkursowe z powyższego zakresu.

Zadania te dotyczą:

- dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji,

- zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

Łącznie na powyższe zadania Gmina Starachowice przeznaczyła kwotę 133 tysięcy złotych. Szczegółowe zasady i warunki składania ofert oraz przyznawania dotacji możecie Państwo znaleźć w ogłoszeniu konkursowym znajdującym się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń >>> Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45.

Ogłoszenie znajduje się również >>>TUTAJ<<<

 

Ważne informacje dla składających oferty

Wymagany jest minimalny finansowy lub osobowy lub finansowo-osobowy wkład własny w wysokości 20 % planowanych kosztów (wykazanie wkładu rzeczowego skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych). Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80 % planowanych kosztów realizacji zadania.

Ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z poźn.zm.), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

* podmiotu składającego ofertę wraz z adresem;

* adresata oferty (Prezydent Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice);

* pełnej nazwy zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, oraz ewentualnie własnym tytułem projektu.

Oferta oraz wszystkie dodatkowe dokumenty muszą być podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami statutu. Oferty na zadania określone w konkursie mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności.

W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, łącznie z całkowitym wypełnieniem oświadczeń na końcu oferty. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do 9 maja 2019 r. do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie składania ofert.

Informujemy jednocześnie, iż numer rachunku bankowego organizacji składającej ofertę powinien znaleźć się w części II (Dane oferenta) oferty.

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji treści ogłoszenia konkursowego pracownicy Urzędu Miejskiego w Starachowicach udzielą Państwu niezbędnych informacji.

 

fot. Obraz Annalise Batista z Pixabay

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.