Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż niżej opisanego używanego samochodu, stanowiącego własność Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

Opis przedmiotu przetargu

1. Organizatorem przetargu jest Gmina Starachowice, ul. Radomska 45,
27-200 Starachowice.
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego marki Renault, model JL Trafic, nr rejestracyjny TST 05488, rok produkcji: 2009.
3. Oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu można dokonać na parkingu Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45, w dniu: 27.05.2019 r. w godz.13.00- 15.00. Informacje można uzyskać pod nr tel. 41 273 83 52, 600 475 617 – Referat Administracji i Kadr.
4. Opis samochodu:
Marka: Renault
Typ pojazdu: osobowy
Rodzaj nadwozia: Van
Model: JL Trafic
Nr rejestracyjny: TST 05488
Nr identyfikacyjny VIN: VF1JLBHB69V342135
Rok produkcji/liczba miejsc: 2009/ 9
Pojemność silnika/moc: 1995 cm3/ 84 kW
Rodzaj napędu: przedni
Przebieg (km): 252900
Data pierwszej rejestracji: 29.07.2009

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza samochodu osobowego marki Renault Trafic wynosi: 21 150,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt).

Wymogi formalne oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać:
1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, NIP oraz nr REGON.
2) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do ofert dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG.
3) Oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki zapłaty za pojazd.
4) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ( Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
5) Dowód wniesienia obowiązującego wadium.
2. Kopie dokumentów stanowiących załącznik do oferty powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem i opatrzone podpisem Oferenta.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i winny być opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej oferty.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej tj.: 2 115,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto piętnaście). Wadium należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: PKO BP nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w terminie do dnia: 28.05. 2019 r. do godz.13.00.
3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4. Wadium złożone przez Oferenta nabywającego pojazd zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
5. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 29.05.2019 r. do godz.11.30 w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: „Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Renault Trafic. Nie otwierać przed dniem: 29.05.2019 r. godz. 12.00". O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Starachowicach
2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.05.2019 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, I piętro, pok. 130.
Oferent składając ofertę jest z nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia przetargu.
Oferentom przysługuje prawo wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji przetargowej w części dotyczącej otwarcia ofert.
Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów.

Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Organizatora oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.
W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi Oferentami, wyznaczając termin licytacji aukcji. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w tych ofertach.

Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w przeciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej przez Sprzedawcę po podpisaniu umowy.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków płatniczych na wskazany w umowie rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany Nabywcy wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym samochodu w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.
Nabywca wraz z podpisaniem umowy sprzedaży złoży wypowiedzenie warunków ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2018, poz.473).
Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają Oferenta.
Nabywca, który w terminie określonym w § 8 ust. 2 nie uiści ceny nabycia, traci złożone wadium.

Unieważnienie przetargu

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn, w takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
2. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Starachowice o drugim przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż używanego samochodu stanowiącego własność Gminy Starachowice

renault1

renault2

renault3

renault4

renault5

renault7

 

Autor: Agata Maciąg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.