Miejska Komisja do Spraw Referendum Lokalnego w Starachowicach w terminie od dnia 5 sierpnia 2019 r., do dnia 8 sierpnia 2019 r. (włącznie), w godzinach od 7:30 do 15:30, w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45, pokój nr 125 (pierwsze piętro) będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw Referendum, wyznaczonego na dzień 8 września 2019 roku.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

1. Jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim.

2. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

3. Stale zamieszkuje na obszarze Gminy Starachowice i jest wpisana do stałego rejestru wyborców.

4. Nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

5. Nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

6. Nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia, od dnia 5 sierpnia 2019r., będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45, pokój nr 125 (pierwsze piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce pn. "Wybory i Referenda" – "Referendum Lokalne 2019".

Członkom obwodowych komisji do spraw referendum w Starachowicach przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 8 września 2019r. , w wysokości:

1. Dla Przewodniczącego Komisji – 190, 00 zł.

2. Dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji – 165, 00 zł.

3. Dla Członka Komisji – 150, 00 zł.

 

Autor: Izabela Wrona