Prezydent Miasta Starachowice ogłosił piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 8, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka nr 2162/12 o powierzchni 0,2437 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001453/0 oraz działka nr 2163 o powierzchni 0,1419 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00015037/9.

Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 – PKS, zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. Działki nr 2162/12 i 2163 znajdują się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem P-3 – Tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynów.

Nieruchomości leżą w południowej części miasta Starachowice, poza centrum, przy ul. Ostrowieckiej 8 (droga krajowa nr 42). W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: hurtownia elektryczna „Eltrans”, stacja obsługi pojazdów oraz inna zabudowa budynkami handlowo-usługowymi i mieszkalnymi.

Działki tworzą nieregularny kształt zbliżony do wieloboku nieforemnego, są częściowo ogrodzone, posiadają dostęp do drogi krajowej nr 42 - ul. Ostrowieckiej oraz do drogi gminnej - ul. Wiosennej.

Piąty przetarg (część jawna) zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 28.01.2020 r. o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 50 000,00 zł oraz złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 22.01.2020 r. wraz z wymaganymi dokumentami.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu klikając tutaj

Autor: Agnieszka Mergalska