Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W dniu 29.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice w 2020 roku”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi polegającej na prowadzeniu na terenie miasta Starachowice konserwacji mającej na celu utrzymanie w stanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego w zakresie dotyczącym:

- osprzętu oraz przewodów zasilających oprawy od linii kablowych,

- elementów związanych z ochroną przeciwporażeniową opraw (przewody ochronne, uziemienia),

- przewodów oświetleniowych w przypadku oświetlenia podwieszonego, w których występuje wspólny przewód neutralny N lub ochronno-neutralny PEN (w zależności od układu pracy sieci nn) dla obwodów nn i obwodów oświetlenia,

- aparatury sterującej, zasilającej i zabezpieczającej linie oświetlenia w skrzyniach i tablicach oświetlenia w stacjach 15/04 kV, skrzynkach oświetlenia zabudowanych na słupach linii napowietrznych nn i szafach kablowych oświetlenia,

- wydzielonych linii kablowych i napowietrznych oświetlenia (słupy, kable, przewody zasilające w linii oświetlenia),

- dysponowania zorganizowanym na terenie Gminy Starachowice własnym zapleczem technicznym z całodobową obsługą umożliwiającą wykonanie zadań objętych umową w sytuacjach podjęcia interwencji w trybie natychmiastowym.

Konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności objęte są wszystkie obwody oświetleniowe w Starachowicach, łącznie z obwodami:

- oświetlenia parkowego obejmującymi: pasaż pieszy pomiędzy ulicami: al. Armii Krajowej, Partyzantów i Mrozowskiego; ul. Harcerska; pasaż pieszy od ul. Akacjowej do ul. Iglastej; ulice Miedziana, Staszica wraz z zejściami do al. Armii Krajowej; schody przy ul. Wojska Polskiego (obok SSM); pasaż pieszy od ul. Marsz. Piłsudskiego do ul. Rogowskiego; pasaż pieszy od ul. 1-go Maja do ul. Mickiewicza; pasaż pieszy od ul. 1-go Maja do
ul. Zakładowej; ul. Dwernickiego, ul. Żeromskiego,

- oświetlenia ulicznego zasilanego z obcych stacji transformatorowych z układami pomiarowymi i sterowaniem nienależącymi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko, tj: ul. Krańcowa, ul. Składowa, ul. Batalionów Chłopskich.

Liczba punktów oświetlenia ulicznego i parkowego dla celów rozliczeniowych wynosi 4300 szt. (w tym oświetlenia parkowego – 225 szt.).

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, w tym również wykonywanie prac eksploatacyjnych w zakresie określonym harmonogramem, uzgodnionym z właścicielem urządzeń, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko (dalej „PGE”), w zależności od potrzeb obejmuje:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,

- wymianę niesprawnych bezpieczników,

- przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,

- konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,

- malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,

- prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- czyszczenie i konserwację tablic i rozdzielczych,

- regulację zegarów sterowniczych,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.),

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

- usuwanie zwarć na oświetleniowych liniach napowietrznych NN,

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,

- naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.),

- kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

- wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

- pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dot. wykonanych prac konserwacyjnych,

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego,

- wymianę uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych NN65.Lutego - maksimum 10,

- wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) – maksimum – 15 szt.,

- usunięcie wskazanych przez Zamawiającego słupów wraz z zamufowaniem – maksimum – 5 szt.,

- poprawę rezystancji uziemień słupów oświetleniowych.

Prace powyższe winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na wniosek Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, uszkodzonych w okresie od 01.01.2020 r. do dnia podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia.

Prace eksploatacyjne odbierane będą przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego oraz PGE po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę do PGE ich wykonaniu. Do zgłoszenia wykonania prac eksploatacyjnych Wykonawca załącza stosowane przez PGE:

a) „Protokół pomiarów prawidłowości działania i wybiorczości zabezpieczeń”,

b) „Protokół badania uziemienia”.

Każdorazowo po naprawie linii kablowej Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać do PGE przed załączeniem obiektu, stosowany przez PGE „Protokół badania linii kablowej”.

Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego Wykonawca winien wykonywać bez wyłączania linii NN, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem (PPN). W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- powiadomienia PGE o planowanym terminie wykonywania prac z tygodniowym wyprzedzeniem,

- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego linii NN i dopuszczeniu wykonawcy do pracy po uprzednim uzyskaniu polecenia na pracę i uiszczeniu opłaty za dopuszczenie do pracy zgodnie z punktem nr 9 w załączniku nr 1: „Zasady Współpracy”,

- powiadomienia PGE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie.

Wykonawca zobowiązany będzie, przed podjęciem się realizacji zamówienia, do zawarcia z PGE porozumienia o „ Zasadach współpracy”. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia.

Realizacją przedmiotu zamówienia mogą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89, poz. 828 późniejszymi zmianami) w zakresie:

- dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego w zakresie wydawania poleceń do wykonywania prac pod napięciem (PPN);

- eksploatacji (co najmniej 2 osoby) – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego – posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).

Termin realizacji zamówienia – wymagany – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl

Autor: Dorota Skwarlińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.