Od najbliższego poniedziałku tj. 17 lutego 2020 roku swoją działalność rozpoczyna Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Jego uruchomienie jest możliwe dzięki staraniom dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach i uzyskaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DSC 2791 1

Od lat widziałem potrzebę, aby w Starachowicach i powiecie starachowickim powstał tego typu ośrodek, dlatego, że nasz powiat do tej pory nie posiadał ani jednego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Chciałem pogratulować Panu Staroście, Panu Dyrektorowi, Zarządowi Powiatu, tego że wreszcie udało się doprowadzić do powstania w starachowickim szpitalu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Gratuluję również kadrze tego Zakładu, dlatego że sposób przygotowania do przyjęcia pierwszych pacjentów spełnia najwyższe standardy - mówi Prezydent Miasta - Marek Materek. 

 

DSC 2806 6

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zlokalizowany jest na IV piętrze Budynku A (tzw. bloku łóżkowego) liczy 20 łóżek i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Zakładzie pracuje wykwalifikowany personel pielęgniarski, opiekunki medyczne, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy oraz psycholog i logopeda. Sale wyposażone są w materace przeciwodleżynowe i inny sprzęt specjalistyczny. Zakład oferuje rozwiązania dietetyczne zgodne z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia podopiecznych, a także zapewnia produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Na terenie Zakładu funkcjonują gabinety: rehabilitacyjny, psychoterapii i terapii zajęciowej oraz sala dziennego pobytu.

 

DSC 2815 2

Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia pielęgnację oraz rehabilitację w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, opiekę lekarską (w dzień, a w razie potrzeb również w godzinach nocnych) i całodobową pomoc pielęgniarską, a także edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

DSC 2809 5

 

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kwalifikowane są osoby po zakończonym procesie leczenia, w pełni zdiagnozowane i niewymagające dalszej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. 

 

W procesie kwalifikacji niezbędna m.in. jest dokumentacja obejmująca:

- skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (od lekarza prowadzącego ze szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu),

- karta oceny pacjenta.

Do Zakładu nie kwalifikują się pacjenci:

- ze stwierdzoną chorobą nowotworową,

- z poważnymi zaburzeniami psychicznymi,

- z oceną stanu zdrowia w skali Barthel przekraczającą 40 punktów

- osoby niepełnoletnie.

DSC 2818 4

Należy podkreślić, że pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jest częściowo odpłatny. NFZ pokrywa jedynie koszty udzielanych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, z kolei pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Szacując, iż na ten moment najniższa emerytura wynosi 1100 zł brutto to dopłata pacjenta wyniesie około 770 zł miesięcznie.

 

DSC 2821 3

Autor: Izabela Wrona