Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka
nr 364/5 o powierzchni 1,7838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001234/9.

Piąty przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 21 kwietnia 2021 r., o godz. 1100.

 

Cena netto/brutto (zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług) ustalona do piątego przetargu wynosi 4 500 000,00 zł.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomość objęta przetargiem położona jest w obrębie jednostki E3 - KIELECKA – teren zabudowy jednorodzinnej, duże rezerwy terenów budowlanych.

Nieruchomość usytuowana jest w południowej części miasta Starachowice. Od strony północnej przylega do pasa drogowego ul. Kieleckiej, od wschodu i południa przylega do ulicy ul. Stanisława Moniuszki, od zachodu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na nieruchomości usytuowany jest budynek pełniący dotychczas funkcję Gimnazjum Nr 1 i budynek użytkowany dotychczas jako mieszkalny, boisko ze sztuczną nawierzchnią i boisko z nawierzchnią bitumiczną. Wjazd na teren nieruchomości i parking przy skrzydle zachodnim budynku posiada nawierzchnie z trylinki, teren przed budynkiem od południa i północy posiada nawierzchnię z płytek chodnikowych betonowych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 450 000,00 zł oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 78/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 19.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej - kliknij pełną treść ogłoszenia.

Autor: Justyna Malicka