Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Termin składania ofert mija 27 grudnia (poniedziałek) 2021 roku o godzinie 15.30.

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-turystyki i krajoznawstwa,

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

-pomocy społecznej,

-ochrony i promocji zdrowia,

-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

-przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

>>> OGŁOSZENIE KONKURSOWE <<< 

 

Łącznie na powyższe zadania Gmina Starachowice przeznaczyła kwotę 1.302.500 złotych.

finanse

Szczegółowe zasady i warunki składania ofert oraz przyznawania dotacji możecie Państwo znaleźć w ogłoszeniu konkursowym znajdującym się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń >>> Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45.

Ogłoszenie znajduje się również >>>TUTAJ<<<

 

Ważne informacje dla składających oferty

Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagany jest minimalny finansowy lub osobowy lub finansowo-osobowy wkład własny w wysokości 20% planowanych kosztów (wykazanie wkładu rzeczowego skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych). Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80 % planowanych kosztów realizacji zadania.

Wkład osobowy może mieć postać:

a) świadczenia wolontariuszy (wymagane zawarcie porozumień wolontariackich wraz z wartością świadczenia, które należy złożyć wraz ze sprawozdaniem końcowym),

b) pracy społecznej (wymagane oświadczenie o wykonaniu zadania wraz z wartością świadczenia, które należy złożyć wraz ze sprawozdaniem końcowym).

Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, w zaktualizowanym kosztorysie muszą zachować minimum ten sam procentowy wkład własny, co wykazany w ofercie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację danego zadania.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

Termin realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane w 2022 roku – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, z wyjątkiem zadania nr 5 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które może być realizowane wyłącznie w terminie do 30 czerwca 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki i termin realizacji zadania określone zostaną w odrębnych umowach.

Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty rozpoczęcia do zakończenia realizacji zadania – wskazanych w umowie.

 

Ofertę zawierającą wszystkie dane należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

* podmiotu składającego ofertę wraz z adresem;

* adresata oferty (Prezydent Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice);

* pełnej nazwy zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, oraz ewentualnie własnym tytułem projektu.

 

Wzory druków do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.starachowice.eu w kafelku Organizacje pozarządowe → Miejskie konkursy dla NGO → Wzory dokumentów.

laptop gf24760824 1920

Niezbędne załączniki

Do oferty należy załączyć:

● oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia;

- aktualny wyciąg z ewidencji wraz ze statutem – dotyczy organizacji nie podlegających wpisowi do KRS;

● pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji;

● w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 

Pozostałe - wymagane - załączniki do realizacji poszczególnych zadań określa ogłoszenie konkursowe.  

 

Organizacje zarejestrowane w KRS nie mają obowiązku składania aktualnego odpisu oraz statutu!

Oferta oraz wszystkie dodatkowe dokumenty muszą być podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami statutu.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie (w przypadku większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, łącznie z całkowitym wypełnieniem oświadczeń na końcu oferty. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

 

Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do 27 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie.

Informujemy jednocześnie, iż numer rachunku bankowego organizacji składającej ofertę powinien znaleźć się w części II (Dane oferenta) oferty.

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji treści ogłoszenia konkursowego pracownicy Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta w Starachowicach udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.