LOGO projekt

OGŁOSZENIE

          Centrum Usług Społecznych w Starachowicach ogłasza nabór wniosków o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym, przy ul. Widok 10a w Starachowicach, w ramach projektu pn. „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

      W budynku znajdują się cztery mieszkania chronione o pow. od 20 m2 do 35 m2 przeznaczone dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

      Mieszkania będą przydzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia z 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych określającym minimalną powierzchnię użytkową przypadającą dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, która nie może być mniejsza niż 12 m².

 

       O wsparcie mogą ubiegać się:

- mieszkańcy Gminy Starachowice,

- osoby/rodziny, które znajdują się w sytuacji kryzysowej lub w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- osoby/rodziny niewymagające pomocy w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Sytuacja kryzysowa lub trudna sytuacja życiowa oznacza sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osoby/rodziny, spowodowaną zdarzeniem losowym, przemocą w rodzinie, ubóstwem, rozpadem rodziny, bezdomnośc.

 

Mieszkanie chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

      Wnioski można pobierać i składać od dnia 11.05.2022 r. do dnia 20.05.2022 r.:

- w Punkcie Informacyjnym Centrum Usług Społecznych w Starachowicach,
ul. Majówka 21a lub w Biurze Obsługi Klienta, lok. 51 w Galerii "Skałka", al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach,

- w formie elektronicznej przez platformę ePUAP na adres: /MOPSStarachowice/SkrytkaESP

Każdy wniosek zostanie rozpatrzony i zaopiniowany przez Zespół ds. mieszkań chronionych powołany przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

 

 

Kontakt:

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Dział Programów i Usług Społecznych, tel. 790 686 898.

 

wniosek_o_skierowanie_do_mieszkań_chronionych.doc

 

 

 

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej