Dodatek elektryczny” będzie wypłacany na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Ustawa_z_dnia_7_października_2022_o_szczególnych_rozwiązaniach_służących_ochronie_odbiorców_energii_elektrycznej_w_2023_roku_w_związku_z_sytuacją_na_rynku_energii_elektrycznej.pdf

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy :

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną

  • źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi

  • 1000 zł

  • 1500 zł w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Uprawnienie do dodatku nie będzie się wiązać z kryterium dochodowym.

W przypadku wykorzystywania energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, dodatek elektryczny nie przysługuje.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wnioski o dodatek elektryczny będzie można składać można składać od 01 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023r. w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, urzędnik może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny – Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego.pdf

Autor: izabela.pochec