Wraz z początkiem roku szkolnego w starachowickiej Szkole Podstawowej nr 6 realizowany jest projekt pn. „Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez utworzenie miejsca edukacji ekologicznej”. Jego funkcjonowanie możliwe jest dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja na projekt wyniosła 87 658,15 zł. Pozostała kwota w wysokości 68 028,93 pochodzi z budżetu Miasta Starachowice.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz aktywizacja społeczna w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Cele szczegółowe planowanego przedsięwzięcia to:

1. Stworzenie miejsca do prowadzenia działań ekologicznych poprzez budowę „zielonego ogródka” wraz ze ścieżką edukacyjno-sensoryczną oraz wiaty edukacyjnej.
2. Rozbudzenie wśród najmłodszych mieszkańców zainteresowania problemami ekologicznymi i wspólnego działania dla dobra środowiska naturalnego.
3. Aktywizacja uczniów poprzez udział w wydarzeniach ekologicznych, m,in, marszach
i happeningach ekologicznych.
4. Propagowanie tematyki ekologicznej w przestrzeni medialnej m.in. poprzez publikowanie artykułów i filmów związanych z projektem.
Główne zadania podejmowane w projekcie:
1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego. Zakłada się organizację jednodniowego wyjazdu edukacyjnego dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach.
2. Infrastruktura służąca edukacji ekologicznej. W ramach zadania planuje się wykonać zagospodarowanie "ogródka zielonego" przy Szkole Podstawowej nr 6. Zagospodarowanie będzie polegało na przystosowanie terenu pod urządzenia związane
z edukacją ekologiczną, m.in. altana-wiata edukacyjna z wyposażeniem( w której będą się odbywały zajęcia związane z ekologią i ochroną środowiska), skrzynie na rośliny, kompostownik, ścieżka sensoryczo-edukacyjna, tablice informacyjno-edukacyjne, ogród fenologiczny, uporządkowanie terenu, nasadzenia.
3. Kampania informacyjno – edukacyjna (Zielony marsz przyjaźni).

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 155 687,08 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 68 028,93 PLN.
Wartość dofinansowania: 87 658,15 PLN
Termin realizacji: 10.09.2023 r. – 31.05.2024 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Autor: Karol Wójcik