Znowelizowane w 2022 roku prawo wodne nakłada na gminy w całej Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji i kontroli systemów bezodpływowych na swoim terenie. Urzędnicy mają kontrolować wszystkie gospodarstwa domowe, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Kontroli samorządu podlegają:

 • domy z szambami,
 • domy z własnymi oczyszczalniami ścieków.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice określają między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości. W odniesieniu do gospodarowania ściekami bytowymi właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek pozbywania się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do obowiązków służb miejskich należy kontrola posiadania ww. umów, zgodności postanowień tych umów z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Mając powyższe na uwadze przypominamy o obowiązkach wynikających z ww. przepisów, w celu uniknięcia kar, w tym grzywny sięgającej nawet 5.000 zł. Kara za niedotrzymanie obowiązku grozi nie tylko obywatelom. Gminy także są rozliczane z obowiązku kontroli nieruchomości i właściwego gospodarowania ściekami na własnym terenie. Jeśli gmina w odpowiednim czasie nie przeprowadzi kontroli gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, czeka ją surowa kara. W najgorszym dla samorządu wypadku to nawet 50.000 zł.

Obecnie na terenie Gminy Starachowice zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych posiadają:

 1. SZAMBELAN Piotr Marczak
 2. PUH MARCZAK Tadeusz Marczak
 3. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH MARKO Marek Pogorzelski
 4. TOALETY.PL Sp. z o.o.
 5. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o.
 6. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
 7. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
 8. mToilet Sp. z o.o.
 9. F.U.H. Jarosław Figarski
Autor: Eliza Strzelec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.