młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0003) jako działka ewidencyjna nr 1576 o powierzchni 0,0104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00027507/2.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 10 455,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 03.01.2024 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1. wpłacenie wadium w kwocie: 1 100,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 18.12.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 18.12.2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 583/2023 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 17.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki.kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Autor: Karolina Kozik