tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

 

  1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

b) sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

d) oddania w użyczenie położonych przy:

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Autor: Karolina Kozik