III sesja Rady Powiatu Starachowickiego już 20 czerwca - transmisja online
Już w najbliższy czwartek, 20 czerwca, odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Spotkanie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, a jego przebieg będzie można śledzić na żywo online. W programie obrad przewidziano między innymi debatę nad raportem o stanie powiatu oraz podjęcie kilku kluczowych uchwał.
  1. III sesja Rady Powiatu w Starachowicach: 20 czerwca 2024, godz. 09:00.
  2. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego za 2023 rok.
  3. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
  4. Zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok.

W czwartek, 20 czerwca, Rada Powiatu w Starachowicach zbierze się na swojej III sesji w 2024 roku. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i rozpocznie się o godzinie 9:00. Dla tych, którzy nie będą mogli być obecni osobiście, przewidziano transmisję na stronie esesja.pl.

Sesja rozpocznie się od otwarcia obrad oraz rozpatrzenia ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. Następnie radni będą debatować nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego za rok 2023.

Jednym z kluczowych punktów sesji będzie podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Następnie radni zapoznają się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego. W ramach tego punktu przewidziane jest również przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która zawiera opinię na temat wykonania budżetu oraz stanu mienia komunalnego.

W dalszej części sesji radni rozpatrzą wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w 2023 roku. W tym kontekście zostaną przedstawione odpowiednie uchwały Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na sesji podjęte zostaną także uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tejże jednostki oraz zmian w budżecie Powiatu na rok 2024. Radni zajmą się również kwestią dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz powierzenia Miastu i Gminie Wąchock organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2024 roku.

Podczas sesji Starosta przedstawi sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Radni będą także mieli okazję przyjąć plany pracy na II półrocze 2024 roku dla różnych komisji, w tym Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

W końcowej części sesji radni będą mogli zgłaszać wnioski i oświadczenia. Na zakończenie zostanie ustalony termin kolejnej sesji Rady Powiatu, po czym obrady zostaną oficjalnie zamknięte.


Na podst. Powiat Starachowicki