Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W piątek, 28 maja br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice:www.youtube.com/user/umstarachowice.

Program obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr III/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2021 r.
5. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2021 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2021 r.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice w 2020 r.:
1) zapytania do wystąpienia.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2020 r.:
1) zapytania do wystąpienia.
8. Informacja z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
1) zapytania do wystąpienia.
9. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.
10. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:
1) zapytania do wystąpienia.
11. Projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,
4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok,
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035,
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2021 rok,
7) w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Starachowicach,
8) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego i ustalenia jej składu osobowego,
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w obrębie jednostki B3 na obszarze miasta Starachowice,
10) w sprawie przygotowania projektu zmiany Uchwały Nr XV/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
11) w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starachowice na lata 2021-2023,
13) w sprawie przystąpienia Gminy Starachowice do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021,
14) w sprawie przystąpienia przez Gminę Starachowice do Programu pn. „Wspieraj Seniora” edycja 2021,
15) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
16) w sprawie przekazania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Komunikaty.
15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Starachowicach
Michał Walendzik

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.