W piątek 24 czerwca br. o godz. 9.00 odbędzie się siódma w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach.

Przypominamy, iż zmianie uległ adres strony internetowej, pod którym można śledzić obrady.

 

Piątkowa sesja odbędzie się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia sesji na żywo poprzez transmisję online. Link pod którym można śledzić obrady: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

 

P o r z ą d e k

sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2022 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

5. Przygotowanie do sezonu letniego: obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiorniki wodne – na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym:

1) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zapytania,

2) informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zapytania.

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021:

1) zapytania.

7. Debata nad Raportem o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.

8. Procedura absolutoryjna:

1) informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

2) informacja na temat sprawozdania finansowego gminy Starachowice za 2021 rok,

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Starachowice za 2021 rok,

4) informacja o stanie mienia gminy Starachowice,

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,

6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

7) dyskusja,

8) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Starachowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok,

9) projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok.

9. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

10. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

11. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami:

1) zapytania.

12. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok,

5) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2023 roku pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T na odcinku ulicy Majówka w Starachowicach”,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/5/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/6/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 i w 2022 roku pomocy rzeczowej,

8) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczego Starachowice GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Miasta Starachowice”,

9) w sprawie wydzierżawienia na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

10) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,

11) w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2022-2040.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik

Autor: Tomasz Porębski